Ogłoszenia
   
   
   
  KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ I PEDAGOGIEM
   
  Dnia 19 i 20 .01.2017r. w świetlicy przedszkola od godziny 12.00- 14.30, odbędą się indywidualne konsutacje z logopedą i pedagogiem dla rodziców dzieci uczęszczjących na zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Serdecznie zapraszamy. 
   
  Uchwała Rady Miejskiej
  UCHWAŁA NR XXV/355/16
  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.2 pktl, art. 5c pkt 1 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art.2 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1985) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
                 §1
  1. Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie dzieci w wieku do lat 5 w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie
  2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
  3. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza 5 — godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują następujące zajęcia opiekuńczo — dydaktyczno — wychowawcze:
  1. gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
  2. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
  3. gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
  4. zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
  5. organizowanie i nadzorowanie zajęć dziecka na wolnym powietrzu,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw, gier, wypoczynku, spożywania posiłków.
                                                                                                     § 2.
  Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przekraczającą czas, o których mowa w § 1-ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.
                          § 3.
  1. W przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa, za trzecie i każde następne dziecko rodzice (opiekunowie prawni) są zwolnieni z opłaty, o której mowa w § 2.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością są zwolnieni z opłaty, o której mowa w § 2.
                                                                                                   § 4
  1. Opłata, o której mowa w § 2 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na zlecenie rodziców.
  Rodzice (opiekunowie prawni) wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli pokrywają pełny koszt wyżywienia dziecka.
  Zmniejszenie kwoty odpłatności za żywienie z tytułu nieobecności dziecka w danym miesiącu następuje poprzez pomniejszenie opłaty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
                                                                                       §5
  Opłaty za świadczenia należy wnosić na rzecz przedszkola z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w przedszkolu.
  Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno — prawna zawarta pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a dyrektorem przedszkola.
                                                                                                §6
  Środki finansowe o których mowa w § 2 uzyskane z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowią dochody budżetu gminy.
                                                                                               §7
  Traci moc uchwała nr XXXII/429/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
                                                                                               §8
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
                 
   
   ZAJĘCIA KÓŁKA TEATRALNEGO

  Kółko teatralne „CHOCHLIKI” zaczyna swoją działalność od dnia 07. 09. 2016.
  Zajęcia będą odbywać się w każdą środę od 13.00 do 13.45.
  Pierwszeństwo zapisu na kółko będą miały dzieci biorące udział w zajęciach w ubiegłym roku.
   
  OPIEKUNOWIE
  BARBARA NAWÓJ
  JUSTYNA BOCIEK
  ELŻBIETA MACH
  MARZENA TRELA

   
   
   ZEBRANIE ORGANIZACYJNE
  W poniedziałek 5 września o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym zostaną omówione sprawy organizacyjne przedszkola na rok szkolny 2016/17. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu
   
   Zakończenie roku przedszkolnego w gr. 5 i 6-latków
   
  Uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego w grupie "Leśne Ludki" odbędzie się w środę 
  22. 06. 2016 r. o godzinie 11.00. Serdecznie zapraszamy rodziców przedszkolaków z tej grupy.
   
  Wycieczka do Centrum Nauki i Zabawy "Klockoland"
   
  20 czerwca planowana jest wycieczka autokarowa dla dzieci z grup "Leśne Ludki" i "Słoneczka" do Centrum Nauki i Zabawy "Klockoland" w Krakowie. 
  Planowany wyjazd - godzina 8.15
  Planowany powrót - godzina około 14.30
  Prosimy o podpisywanie zgody na wyjazd dziecka u wychowawczyń grup
   
   
   
  Dzień Dziecka w przedszkolu
   
  31 maja w godzinach od 9.00 do 12.00 w ogrodzie przedszkolnym (przy sprzyjającej pogodzie) odbędzie się zabawa z wodzirejem z okazji Dnia Dziecka
   
   
  Dzień otwarty w przedszkolu
   
  Zapraszamy do przedszkola na Dzień Otwarty w dniu 19 maja 2016 r. w godzinach od 9.30 do 11.00
   
   
   
  Zajęcia otwarte z języka angielskiego
   
  Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w zajęciach otwartych z języka angielskiego, które poprowadzi pani Karolina Chłopek
  • 12 maja o godz. 12. 30 - w grupie "Złote Rybki"
  • 12 maja o godz. 13.00 - w grupie "Leśne Ludki"
  • 17 maja o godzinie 13.00 - w grupie "Wesołe Misie"
   
   
   
   
  Dzień Matki i Ojca w Przedszkolu
  Uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca w przedszkolu będą odbywać sie w poszczególnych grupach w następujących terminach:
  • 18. 05. 2016 godz. 13.30 - grupa 4-latków "Wesołe Duszki"
  • 23. 05. 2016 godz. 10.00 - grupa 3-latków "Krasnoludki"
  • 24. 05. 2016 godz. 09.15 - grupa 3-latków "Biedronki"
   Uroczystośc z okazji Dnia Matki i Ojca w Dąbrowskim Domu Kultury odbędzie się 23 maja o godzinie 16.15 dla Rodziców dzieci z grup:
  • 4-latków "Słoneczka"
  • 5-latków "Złote Rybki"
  • 5-latków "Wesołe Misie"
  • 5, 6-latków "Leśne Ludki"
  Serdecznie zapraszamy
   
   
   
   
   
  Wycieczka do Bochni
  Dnia dziesiątego maja odbędzie się wycieczka autokarowa do kopalni Soli w Bochni dla dzieci 5-letnich
  z grup wychowawczyń: M. Trela, E. Mach, K. Guzy
  Planowany wyjazd - godzina 8.00. Prosimy, aby dzieci były na godzinę 7.30 na śniadanie.
  Planowany prowrót - godzina 13.30 - 14.00
  Prosimy o podpisywanie zgody na wyjazd dziecka u wychowawczyń grup
   
   
  Dyżur wakacyjny
  Dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec i sierpień będzie odbywał się następujaco:
  • od 01. 07. do 31 .07. 2016 r. - Ochronka im. J. Pawła II
  • od 01. 08. do 12. 08. 2016r. - Przedszkole Publiczne nr 1
  • od 16. 08 do 31. 08. 2016 r. - Przsedszkole Publiczne nr 2
  Prosimy Rodziców o zgłoszenie dzieci na dyżury w sekretariacie przedszkola.
   
   
   
  Zajęcie otwarte w gr. "Złote Rybki"
  We wtorek 5 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się zajęcie otwarte dla rodziców dzieci 5-letnich z grupy "Złote Rybki" - wychowawczyni Krystyna Guzy. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciu
   
   
   
  REKRUTACJA
  Informujemy, że zakończyła się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.
  Lista przyjętych dzieci jest wywieszona w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.