Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
  Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasady dotyczące zachowania w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
   
  Poniższe procedury dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i Rodziców lub prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych.
  1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.
  2. Osobą upoważnioną od do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola przez cały rok szkolny.
  4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.
  5. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.
  6. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w ustalonych godzinach tj. od 6.30 – 9.00, a odbierane do godziny 16.30.
  7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 
  8. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane). 
  9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 
  10. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku wystąpienia objawów choroby na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
  11. Każde podawanie leków na terenie przedszkola ma miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) i odbywa się na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
  12. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
  13. W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora.
  14. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
   • rozebrać dziecko w szatni,
   • osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej.
  15. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:
   • osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub od nauczyciela dyżurującego,
   • ubrać dziecko w szatni.
  16. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania przez Rodziców lub osobę upoważnioną.
  17. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.
  18. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny znać nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu, bądź też zapytać inna osobę dorosłą lub pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować z zamiarze odebrania dziecka z przedszkola.
  19. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  20. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, należy poinformować Dyrekcję Przedszkola, która podejmie czynności nawiązania kontaktu z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.
  21. W przypadku losowym, niemożności odebrania dziecka do godziny 16.30 Rodzice zobowiązani są telefonicznie powiadomić przedszkole o fakcie spóźnienia się i ustalić godzinę odbioru.
  22. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebranie do godz. 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Rodziców lub inne osoby upoważnione.
  23. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców lub osób upoważnionych, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1/2 godziny.
  24. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami lub osobami upoważnionymi.
  25. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać wychowawcy aktualny nr telefonu kontaktowego.
  26. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
  27. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu, nie są upoważnione a tym samym nie mogą być odpowiedzialne do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola. (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy Rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami).
  28. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dzieci z ogrodu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę).
  29. Jednocześnie uprzejmie prosimy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i plac zabaw, a także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.