Najważniejsze wytyczne GIS - aktualizacja 20 paź. 2021

  Najważniejsze wytyczne GIS dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w związku z COVID-19

  Stan na: 18 października 2021

  1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję lub chorobę zakaźną lub nałożono na nich obowiązek przebywania w izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki i je z niej odebrać, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną oraz nie nałożono na nich obowiązku przebywania w izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny.
  3. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia powinny być umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
  4. Przy głównym wejściu do szkoły/placówki umieszcza się numer telefonu do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
  5. W szkole/placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Nauczyciele pilnują, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
  6. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
  7. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
  8. Po wejściu do budynku szkoły lub placówki należy bezzwłocznie umyć ręce.
  9. Opiekun odprowadzający dziecko do szkoły/placówki może wchodzić do budynku szkoły/placówki, jeżeli zachowuje następujące zasady:
  – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  – dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracownika szkoły/placówki min. 1,5 m,
  – przestrzeganie obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosowania środków ochronnych i dezynfekowania rąk.
  10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole/placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby z zewnątrz przebywające w wyznaczonych obszarach szkoły/placówki obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: osłona ust i nosa, rękawiczki jednozrazowe, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu 1,5 m.
  11. Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni nosić maseczki w przestrzeniach wspólnych.
  12. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia lub tygodnia dla każdej grupy (klasy), w którym określi się:
  1) godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
  2) korzystanie z przerw (nie rzadziej niż do 45 min),
  3) korzystanie ze stołówki szkolnej,
  4) zajęcia na boisku.
  13. Należy ograniczyć kontaktowanie się różnych grup (klas) do minimum.
  14. Jedna grupa (klasa) powinna odbywać zajęcia w wyznaczonej sali. W danej grupie (klasie) zajęcia powinni prowadzić wyznaczeni nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć w innych grupach (klasach).
  15. W przypadku gdy w danej sali zajęcia prowadzą różni nauczyciele:
  1) należy zachować min. 1,5 m odległości między biurkiem nauczyciela i ławkami uczniów,
  2) należy pozostawić ławkę wolną w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela,
  3) przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
  4) należy w miarę możliwości ograniczyć poruszanie się nauczyciela między ławkami uczniów,
  5) pracodawca w miarę potrzeby powinien zaopatrzyć nauczyciela w maseczkę jednorazową, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe.
  16. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
  17. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz podłogę należy myć detergentem lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
  18. Podczas zajęć, w tym zajęć sportowych i wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczać ćwiczenia oraz gry kontaktowe.
  19. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
  20. Uczniowie/dzieci szczególnie w czasie przerw powinni/powinny korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły lub placówki.
  21. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. W czasie zajęć przybory i podręczniki ucznia znajdują się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub szafce szkolnej ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
  22. Uczniowie/dzieci nie powinni/powinny zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu (pranie lub dezynfekcję).
  23. Zajęcia pozalekcyjne powinny odbywać się po zakończeniu obowiązkowych zajęć. Należy opracować i rozpowszechnić zasady organizacji takich zajęć.
  24. Należy opracować i rozpowszechnić zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej. Książki i materiały biblioteczne są objęte 2-dniową kwarantanną.
  25. Należy opracować zasady bezpiecznego korzystania z szatni, w miarę możliwości wprowadzić różne godziny przychodzenia i wychodzenia różnych grup uczniów/dzieci. Przy wejściu do szatni powinien się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.
  26. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
  27. Decyzja o funkcjonowaniu fontanny i źródełek wody pitnej powinna być na bieżąco oceniana, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej. Informacje na temat i zalecenia w tym zakresie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty.
  28. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
  29. Codzienne prace porządkowe oraz dezynfekcja, w szczególności sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich (w tym klawiatury komputerów, włączników, blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków) podlegają systematycznemu monitorowaniu.
  30. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
  31. Do regulaminu świetlicy szkolnej wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób ułatwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela świetlicy. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) szczególnie przed przyjęciem do niej dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  32. Należy w szkole upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
  33. Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły lub placówki na czas pandemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
  34. Zaleca się wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a także instrukcji używania płynu do dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, w szczególności w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
  35. Należy ustalić, opracować i rozpowszechnić zasady funkcjonowania szkolnego gabinetu stomatologicznego ze świadczeniodawcą, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i wytycznych MZ i NFZ. Informacje na temat wytycznych są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen.
  36. Przy organizacji żywienia obowiązują szczególne zasady ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:
  1) dystans 1,5 m lub, jeśli nie jest możliwy, zapewnienie środków ochrony osobistej,
  2) utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej,
  3) w przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
  37. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
  38. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów/dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  39. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną.
  40. Należy poinstruować wszystkich pracowników o zasadach wynikających z wytycznych oraz o szczególnych rozwiązaniach wprowadzonych w danej szkole/placówce.
  41. Do pracy w szkole może przyjść jedynie osoba, która nie wykazuje objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz wobec której nie został nałożony obowiązek przebywania w izolacji w warunkach domowych lub kwarantanny.
  42. Należy poinstruować pracowników, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
  43. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
  44. Jeżeli pracownik z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 miał kontakt z innymi osobami w szkole/placówce, dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  45. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a także ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły/placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.