Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Regulamin przedszkola

Rozdział I Postanowienia ogólne.

 
§ 1
Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola nr 1, zasady jego funkcjonowania oraz zasady działania stanowisk samodzielnych.
 
§ 2
Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej działa na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XXIII/145/04 z dnia 17 września 2004 rok.
 
 § 3
Działalność Przedszkola podlega nadzorowi:
 1. Gminy Dąbrowa tarnowska – jako organu prowadzącego,
 2. Kuratorium Oświaty w Krakowie – jako organu nadzorującego.
§ 4
 1. Przedszkole Publiczne nr 1 jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową rozliczaną z budżetu miasta.
 2. Przedszkole jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu.
 3. Kierownikiem Przedszkola jest dyrektor.
 4. Przedszkole mieści się w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jakuba Bojki 4.
 

Rozdział II Cele i zadania

 
§ 5
 1. Przedszkole jest jednostka budżetową powołaną do wychowania i bezpłatnego nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania w zakresie wychowania, opieki i edukacji określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 3. Do szczególnych zadań przedszkola należy:
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 2. Organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi – odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola,
 3. Przygotowanie dzieci do szkoły,
 4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i opieki,
 5. Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwal Gminy,
 6. Realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących placówce jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy  i ustawy o systemie oświaty.
 1. Szczegółowe cele i zadania formułuje statut Przedszkola.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 01.09. każdego roku, trwa do 31.08 następnego roku,
 2. Czynne jest od godz. 6.30do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjna,
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat wyjątkowych sytuacjach od 2.5 roku,
 4. Dzieci odprowadza się do godz. 8.30, odbierane powinny być do godz. 16.30,
 5. Dziecko przyprowadza i zabiera z przedszkola osoba dorosła,
 6. Dzieci łączone są w oddziały, ich liczba dostosowana jest do potrzeb środowiska i liczby zgłoszonych dzieci. O podziale dzieci do oddziałów decyduje: wiek, potrzeby rozwojowe dziecka oraz rodzice.
 7. Liczba miejsc w jednym oddziale kształtuje się w granicach 25 dzieci.
Czas pracy przedszkola
 1. W ciągu roku 10,5 miesiąca
 2. W ciągu dnia 10 godzin (w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej, nie mniej niż 5 godzin).
 3. W ciągu tygodnia 5 dni
Wyżywienie i zasady uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole.
Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 1. Opłatę obejmująca miesięczny koszt artykułów żywieniowych ponoszą przedstawiciele ustawowi dzieci,
 2. Stawka dzienną ustala dyrektor po wykonaniu kalkulacji w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym,
 3. Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
 4. Przedstawiciele ustawowi dzieci ponoszą także wydatki związane z utrzymaniem przedszkola „opłata stała” ustalona przez Organ Prowadzący,
 5. „Opłaty stałej” nie pobiera się w okresie przerwy wakacyjnej,
 6. Termin uiszczania „opłaty stałej” i opłaty za żywienie upływa do 15 każdego miesiąca,

Rozdział III Organizacja Przedszkola.

Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada pedagogiczna
 • Rada rodziców.
 1. Organizacje pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone przez nauczycieli z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, zatwierdzone na pierwszej radzie pedagogicznej.
 2. Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu na życzenie Rodziców są w całości opłacane przez rodzica. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
 1. Z dziećmi w wieki 3 i 4 lat – 20 minut
 2. Z dziećmi w wieku 5 i 6 lat – 30 minut
 1. Każde dziecko przyjęte do przedszkola obowiązuje regularne uczęszczanie.
 2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, o których należy powiadomić dyrekcje przedszkola.
 3. W przypadku choroby lub podejrzenia choroby zakaźnej dziecka należy dziecko obowiązkowo zatrzymać w domu a o chorobie powiadomić przedszkole.
 4. Dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolnej na podstawie decyzji dyrektora w przypadku uchylania się rodziców od opłaty za usługi przedszkola przez jeden miesiąc.
 5. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z wychowawcą lub dyrektorem placówki.
 6. Z wszelkimi zastrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działalności przedszkola rodzice winni zwracać się bezpośrednio do Dyrekcji Przedszkola.
 
§ 7
Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów określa statut Przedszkola, a ponadto:
 1. Dyrektor Przedszkola dokonuje zgodności czynności związanych z prowadzeniem placówki – zgodnie z pełnomocnictwem Rady Gminy oraz wypełnia obowiązki i uprawnienia określone przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
 2. Rada Pedagogiczna wypełnia obowiązki statutowe na podstawie regulaminu rady pedagogicznej.
 3. Rada rodziców wypełnia obowiązki statutowe na podstawie regulaminu rady rodziców.
 
§ 8
Struktura organizacyjna Przedszkola jest następująca:
 1. Dyrektor – kierownictwo Przedszkola,
 2. Personel pedagogiczny – nauczyciele,
 3. Personel administracyjny – intendent,
 4. Personel techniczny – kucharka, pomoc kuchenna, woźna, pomoc nauczycielska, pracownik gospodarczy.
§ 9
 1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez dyrektora.
 

Rozdział IV Zasady funkcjonowania Przedszkola.

 
§ 10
Przedszkole działa zgodnie z następującymi zasadami:
 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli wewnętrznej,
 6. podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym i administracyjno – obsługowym,
 7. wzajemnego współdziałania.
 8. Pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań przestrzegają przepisów prawa.
 9. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu  pracy i do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji.
 
§ 11
 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny .
 2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 
§ 12
 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego.
 2. W razie nieobecności dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez niego i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną
 

Rozdział V Przepisy końcowe.

 
Realizacje zadań Przedszkola określają:
 1. Roczny plan pracy,
 2. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych,
 3. Plan nadzoru pedagogicznego,
 4. Tematyka posiedzeń rady pedagogicznej,
 5. Plan finansowy.
§ 13
Realizacja planów następuje przez indywidualny przydział zadań, a ocena ich wykonania jest zgodna z kryteriami określonymi w statucie Przedszkola , regulaminie pracy , regulaminie wynagradzania i premiowania.
Wszystkich rodziców i pracowników przedszkola obowiązuje regulamin opracowany przez dyrektora.