Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Wczesne wspomaganie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24.08.2017 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania. Mają one na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
W tym celu powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny inni specjaliści.
 1. mgr M. Trela – dyrektor przedszkola
 2. mgr A. Mikuła – logopedia,
 3. mgr I. Wajda – terapia sensoryczna, rehabilitacja
 4. mgr D. Ryczek – terapia pedagogiczna
 5. mgr M. Karyta – psycholog
 6. mgr A. Janiszewska – Dudek – logopedia
 7. mgr P. Sajdera – Kiwior – terapia pedagogiczna
 Do zadań zespołu należy w szczególności:  
 1. ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.
 2. nawiązanie współpracy z:
  a) przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
  b) podmiotami leczniczymi w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego,
  c) ośrodkiem pomocy społecznej.
 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”,  z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 4. oceniania postępów  oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
 5. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola.
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
1. imię i nazwisko dziecka,
2. numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii,
3. ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania.
4. ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
5. informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
 
Program określa w szczególności:
1. sposób realizacji celów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
2. wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu,
3. w zależności od potrzeb -zakres współpracy, o której mowa w punkcie 2  – Zadania zespołu
4. sposób oceny postępów dziecka.
 
W obecnym roku szkolnym 2023/24 zostało objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 18 dzieci.