Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 ulica  Jakuba Bojki 4,   33-200 Dąbrowa Tarnowska,  e-mail: przedszkole@przedszkole1dt.pl

 

  1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: annaszkotak11@gmail.com lub pisemnie na adres administratora;

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustawowych administratora;

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;

 

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach szczególnych (np.: sąd, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.: firmy świadczące usługi w zakresie IT, dzienników elektronicznych, platform wspierających proces edukacji). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

 

  1. Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, następnie zostaną zniszczone;

 

 1. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. W przypadku umów podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich zawarcia. Natomiast podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wyznaczonych celów;

 

  1. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych – monitoring na terenie szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:
 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 1, ul. Jakuba Bojki 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, e-mail: przedszkole@przedszkole1dt.pl

 

  1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: annaszkotak11@gmail.com lub pisemnie na adres administratora;

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym lub w celu uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.

 

 1. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (pracodawcę).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych – dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
  • podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych;
  • podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

 

   1. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.
  • Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane  i/lub Pani/Pana dziecka osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.