Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dokument w formacie HTML
Plik można kliknąć prawym przyciskiem myszki i edytować w dowolnym programie tekstowym lub po otwarciu dwukrotnym przyciskiem myszki kliknąć w dowolnym miejscu prawym i wyświetlić źródło strony.

Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część publikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis, tekst alternatywny dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Wyłączenia

 • Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Szkotak
 • E-mail: annaszkotak11@gmail.com

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Jakuba Bojki 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Opis ogólny budynku Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień oraz zadzwonić dzwonkiem i poczekać, aż ktoś otworzy drzwi lub pokonać 10 stopni w dół, wejść przez drzwi otwierane ręcznie i wpisać kod do domofonu otwierający kolejne drzwi. Budynek jest trzypoziomowy  – istnieją schody, brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Parking znajduje się przed budynkiem przedszkola, wzdłuż ulicy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne: Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej