Aktualności
  W pi?tek, grupa Trefliki wzi??a udzia? w uroczystym zako?czeniu comiesi?cznych spotka? z cyklu "Poranek z bajk?" w bibliotece. W wydarzeniu wzi?li udzia? podopieczni Domu Samopomocy w Ole?nicy, którzy zaprezentowali nam swoje umiej?tno?ci aktorskie i wokalne we wspania?ym przedstawieniu po?wi?conym bajkom. Nast?pnie ka?dy przedszkolak z naszej grupy otrzyma? dyplom za uczestnictwo w zaj?ciach, które odbywa?y si? raz w miesi?cu, od pocz?tku roku szkolnego. Teraz Trefliki "przekaza?y pa?eczk?" innej grupie przedszkolaków, którzy swoje spotkania rozpoczn? we wrze?niu. Serdecznie dzi?kujemy pani dyrektor Annie Jastrz?biec-Witowskiej oraz wszystkim paniom Aniom z dzia?u dzieci?cego biblioteki :)
   
                                                                            A. Szkotak, K. Walat
  kategoria: Galeria
  Nasze przedszkolaki, z grup "Motylki" i "Le?ne ludki" odpowiedzia?y na zaproszenie burmistrza D?browy Tarnowskiej, pana Krzysztofa Kaczmarskiego i wzi??y udzia? w wydarzeniu plenerowym pt. "Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi". Przed szerok? publiczno?ci? dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci wokalne i taneczne. 
  kategoria: Galeria
  Dzi?, 18 maja starszaki z grupy Motylki wzi??y udzia? w I Gminnym Konkursie Wokalnym "Tobie Mamo". Zespó? Motylków za wspania?e wykonanie utworu dla mamy otrzyma? II miejsce ! Serdecznie gratulujemy !
  kategoria: Galeria
  Przedszkolaki z grup Biedronki i Weso?e Nutki, 10 maja wybra?y si? na swoj? pierwsz? wycieczk? autokarow?! Jako miejsce docelowe wybrali przepi?kn?, malowan? wie?, znan? w ca?ej Polsce - Zalipie. Dzieci po krótkim zwiedzaniu wzi??y udzia? w zaj?ciach plastycznych, a potem mia?y mo?liwo?? spo?ytkowa? reszt? energii na pobliskim placu zabaw. Pierwsza prawdziwa wycieczka - zaliczona! 
   
  kategoria: Galeria