Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Rekrutacja

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r.  – Prawo Oświatowe (Dz .U. z 2017 r., poz. 59).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

& 1
Postanowienia ogólne

Rekrutacja dzieci do Przedszkola  Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności każdego roku na dany rok szkolny.

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Rekrutacje dzieci do Przedszkola  Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza dyrektor przedszkola w formie:
  • pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w placówce,
  • poprzez komunikat na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole1dt.pl.

& 2

 1. Obowiązuje pobranie „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”
 2. Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym należy pobrać każdego roku.
 3. Dyrektor udziela pomocy przy wypełnianiu  obowiązujących dokumentów.

& 3
Postępowanie rekrutacyjne

 1. Rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Rodzic ma prawo we wniosku wskazać trzy placówki przedszkolne.
  Podstawa zgłoszenia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony wniosek, złożony do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
  Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 10 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach.
  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
  niepełnosprawność kandydata,
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria o których mowa w ust.10 mają jednakowa wartość po 100 pkt. każde.
  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny uzgodnione z organem prowadzącym:
   Dziecko obojga rodziców ( opiekunów) pracujących lub studiujących  w systemie stacjonarnym oraz dziecko wychowywane przez jednego rodzica ( opiekuna) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym: 50 pkt.
  Czas pobytu dziecka  przedszkolu powyżej 5 godzin: 10 pkt.
  Rodzeństwa dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w placówce pierwszego wyboru: 5 pkt.
  Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica: 5 pkt.
  Dziecko pracownika przedszkola: 2 pkt.

& 4
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Postępowanie uzupełniające kończy się dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Do postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria zawarte w ust. 10 i 12.

& 5
Komisja rekrutacyjna
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych.
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Listy , o których mowa w ust. 3, pkt. 1 i 2 , umieszcza się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu adnotacją o dniu podania do publicznej wiadomości, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz złożono wymagane dokumenty.

& 6
Wymagane dokumenty
Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołącza się:
Na pierwszym etapie rekrutacji dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, odpowiednio:
oświadczenie o wielodzietności,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz .U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami),
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 135., ze zm.).
Na drugim etapie rekrutacji dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, odpowiednio:
 oświadczenie rodzica o potrzebie odroczenie dziecka od spełniania obowiązku szkolnego, potwierdzonego w późniejszym czasie decyzja dyrektora ( do 31 sierpnia poprzedzającego roku szkolnego),
oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów lub pieczą zastępczą) o zatrudnieniu,
oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o pobieraniu nauki w trybie dziennym,
oświadczenie rodzica o fakcie uczęszczania rodzeństwa do przedszkola.
Dokumenty o których mowa są składane:
W oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu (przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym).
W postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt.1 ppkt. a, c, pkt 2 ppkt. a, b, c, d, rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać klauzulę o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia„
Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

& 7
Postępowanie odwoławcze
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.
Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.
Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego.

& 8
Terminy rekrutacji w poszczególnych latach szkolnych
Od stycznia do połowy lutego – potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu ich dziecka w przedszkolu).
Od stycznia do końca marca zapisy do przedszkola – przyjmowanie dokumentów.
W kwietniu – ogłoszenie listy przyjętych dzieci do przedszkola.

& 9
Postanowienia końcowe
Regulamin udostępnia się zainteresowanym w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Kryteria przyjęć do przedszkola podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

& 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2014 roku.
Traci moc Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.