Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dąbrowa Tarnowska, 2017 rok

 
Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 rok – Prawo oświatowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentacje ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 5. Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola na działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

III. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 3. Zbieranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spraw przedszkola z zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowych , warunków pracy przedszkola.
 4. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
 5. Ustalanie z dyrektorem przedszkola wysokości dziennej stawki żywieniowej w oparciu o odrębne przepisy.
 6. Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów, konsultacji ze specjalistami takimi jak: logopeda, pedagog, psycholog, lekarz pediatra.
 7. Podejmowanie konkretnych działań wspomagających realizacje statutowych funkcji przedszkola.
 8. Delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
 9. Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwołać ogólne zebranie rodziców.

IV. TRYB POWOLYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁOKÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.
 3. Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze wyborów dwóch przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola.
 4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Zgłoszenie kandydatów do rady Rodziców mogą dokonywać jedynie rodzice obecni na zebraniu.
 7. Wybory przedstawicieli Rady oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
 8. Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzaniu głosowania do Rady Rodziców:
  1. Przygotowanie kart do głosowania,
  2. Powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. Sporządzenie protokołu z wyników głosowania do Rady Rodziców.
 9. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców.
  1. Nadzorowanie przebiegu głosowania,
  2. Policzenie głosów,
  3. Podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.
 10. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze :
  1. Złożenie rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
  2. Odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykła większością głosów.

V. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA ZARZADU RADY RODZICÓW

 1. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członków komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 2 członków Rady Rodziców.
 2. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 3. Osoby wymienione w pkt. 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.
 4. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 5. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. przeprowadzenie głosowania,
  2. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonywać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.
 7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 9. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących w skład zarządu Rady Rodziców.
 10. Kandydaci na członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 11. Wybór komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
 12. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania.

VI. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

Zadania przewodniczącego:

 1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców , włączanie ich do realizacji planu pracy.
 3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.
 4. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 5. Kierowanie działalnością finansowa Rady Rodziców.

Zadania zastępcy przewodniczącego

 1. Zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności.
 2. Wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.

Zadania skarbnika:

 1. Czuwanie nad rytmiczną realizacja planu finansowego i prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami rady.
 2. Prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu.
 3. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

Zadania sekretarza Rady Rodziców.

 1. Prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń rady, w szczególności przygotowanie protokołu z posiedzeń i przedstawienie go do podpisania uczestnikom obrad.
 2. Prowadzenie korespondencji Rady z rodzicami.
 3. Obwieszczanie stosownych uchwał rady.

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców.

 1. Dokonywanie raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
 2. Składanie rocznego sprawozdana z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

VII. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW.

 1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
 2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rodzice mogą wpłacać ustaloną składkę w jednej lub dwu ratach.
 4. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczych list grupowych.
 5. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
 6. Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na upominki dla dzieci (mikołajki, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków, pasowanie na przedszkolaka), dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, wycieczek, pomoce dydaktyczne dla przedszkola.
 7. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola lub skarbnika do dysponowania funduszami Rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
 8. Fundusze rady Rodziców przechowywane są w kasie Przedszkola.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym.
 3. Decyzje o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu
 5. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 7. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
 8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokół z posiedzeń Rady Rodziców stanowi dokumentację przedszkola.
 9. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Rodziców.
 10. Rada Rodziców może wybrać stałego protokolanta.
 11. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią:

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02. 11. 2017 rok