Konferencja nauczycieli w Wielkiej Brytanii 24 mar. 2016

  W miesiącu marcu dyrektor naszego przedszkola Maria Kazek oraz nauczycielka języka angielskiego Karolina Chłopek brały udział
  w konferencji w Wielkiej Brytanii w mieście Southampton w ramach programu „Erazmus + : mobilność kadry pedagogicznej”.
  Realizując założenia programu nauczycielki wzięły udział w następujących wykładach i konferencjach:
  1:- Wykład: System Edukacji w Anglii.
  - Podstawa programowa, podział uczniów na, ostatnie osiągnięcia i współczesne problemy edukacji prowadzone przez zastępcę dyrektora szkoły średniej Mark’a Bagust.
  - Język angielski dla nauczycieli i edukatorów.
  - Wykład i dyskusja dotycząca inspekcji Ofsted, jej roli oraz sposobu przeprowadzania takiej inspekcji
  w brytyjskich szkołach.
  - Wykład i dyskusja dotycząca rozwoju i ewaluacji pracy w szkole.
   2:- Wizyta w szkole podstawowej St Denys Primary School. Oglądanie budynku, dyskusja z dyrekcją dotycząca: rozwoju szkoły, ewaluacji, inspekcji Ofsted (Office for Standards In Education). Rozmowa przedstawicielem „governors” (jednego z organów podejmujących decyzje dotyczące szkoły).
  - Tematy dyskusji: prowadzanie szkoły, organy prowadzące, rola i odpowiedzialności organów prowadzących, podstawa programowa, integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, strategie dotyczące okresu przejściowego uczniów kończących primary school i zaczynających secondary school. Obserwacja lekcji.
  - Wizyta w szkole Foxhills Junior School. Oprowadzenie po budynku. Dyskusja z dyrekcją
  i nauczycielami. Obserwacja lekcji.
   3:- Piesza wycieczka po historycznej części Southampton.
  - Wycieczka do Winchester (pociągiem).
  - Piesza wycieczka po Winchester. Wizyta w katedrze.
  W konferencji brali udział przedstawiciele szkół z Włoch, Niemiec, Turcji, Czech, Słowacji, Węgier
  i Polski.
  Podczas hospitacji lekcji w angielskich szkołach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z metodami nauczania stosowanymi w innych krajach. Jest to bardzo ważny aspekt szkolenia nauczycieli ponieważ wiedza zdobyta w trakcie pobytu za granicą wyposaża pedagogów w lepsze narzędzia pracy i podnosi jakość oferty szkoły.
  Uczestniczenie w szkoleniu za granicą miało znaczny wpływ na podniesienie poziomu znajomości języka obcego używanego do komunikacji w projekcie. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe umożliwiły również nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie założeń leżących u podstaw innych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z krajów europejskich. Dzięki udziałowi w projekcie nauczycielki nie tylko poprawiły swoje dotychczasowe kompetencje, lecz także zdobyły nowe umiejętności zawodowe.
  Udział nauczycielek w wyżej wymienionym kursie ma służyć wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły. Dzięki temu korzyści z wyjazdu odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała placówka.