Statut
  STATUT
    PRZEDSZKOLA   NR 1   W  DĄBROWIE  TARNOWSKIEJ
   
   
                              ROZDZIAŁ  1
                            POSTANOWIENIA  OGÓLNE
    & 1    Nazwa Przedszkola
  Nazwa placówki :
  Przedszkole nr 1
  Przedszkole używa pieczęci :
  Przedszkole Nr 1
  w Dąbrowie Tarnowskiej
  33- 200 Dąbrowa Tarnowska
  ul. Jakuba Bojki 4,Tel. 14 655 9226
  NIP 871-15-99-219, REGON 851 78 49 94
  Siedzibą przedszkola jest budynek na ul. Jakuba Bojki 4
  & 2
  Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
  Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku przy ulicy Jakuba Bojki 4.
  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek 34.
  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie , Delegatura w Tarnowie .
  Przedszkole jest jednostka budżetową.
  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
  Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  Zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący.
  W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.
   
                                                   ROZDZIAŁ 2
  &3         Cele i zadania Przedszkola
  Celem Przedszkola jest:
  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre a co ze
  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  Kształtowanie u dzieci  poczucia przynależności społecznej do(  rodziny, grupy społecznej i wspólnoty narodowej )tożsamości  oraz  postawy patriotycznej;
  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  Umożliwienie dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.
  & 4
  Do zadań Przedszkola należy wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachowa organizacje warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym;
  Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń , które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  Organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeni rozumowania z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
  Organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchowa i bezpieczeństwo;
  Organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i  oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
  Organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
  Organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
  Organizowanie zajęć umożliwiających samodzielna eksploracje elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
   Organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji luz zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich  jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklama, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
  Systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjecie nauki w szkole;
   Organizowanie zajęć- zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
   
                                               ROZDZIAŁ  III
                              Sposób i realizacja zadań przedszkola
  & 4 
  1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
  Właściwą organizacje procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych , treści , metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
  Umożliwienie korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej;
  Organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
  Organizowanie zajęć dodatkowych;
  Organizacje zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
  Stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
  Prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
  Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również:
  Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
  Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
  Rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
  & 5
  Świadczenia udzielane w Przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego- obejmują organizacje i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka , a w szczególności :
  Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
  Działania korekcyjno – kompensacyjne , umożliwiające dziecku osiągniecie dojrzałości szkolnej;
  Działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
  Działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych , koncepcji poszerzających podstawę programowa;
  Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
   
  Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.
  & 6
  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
  W ramach posiadanych możliwości Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :
  diagnozowanie środowiska dzieci;
  rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;
  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
  prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
  umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
  udzielania wsparcia dziecku uzdolnionemu;
  badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
  podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
   
    
  & 7 Sprawowanie opieki nad dziećmi w Przedszkolu odbywa się poprzez:
   
  Poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
  Wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochrona zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
  Poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
  Wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
  Rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola ;
   Umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola praz rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.    
  Dyrektor powierza każdy oddział opiece- jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy , dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy.
  W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa.
  W oddziale dzieci 3 – letnich jest zatrudniona pomoc nauczycielska, która pomaga w sprawowaniu opieki.
  Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
  W miarę możliwości oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadza swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
   
      & 7       Postępowanie w sytuacjach szczególnych
   
  Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgoda rodziców. W sytuacjach koniecznych , gdy brak jest kontaktu z rodzicami , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
  Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. oraz pierwszej pomocy przed organizować wycieczki i inne wyjazdy medycznej.
  O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  rodziców ( opiekunów) poszkodowanego dziecka;
  organ prowadzący przedszkole;
  pracownika służby bhp;
  społecznego inspektora pracy.
  O wypadku śmiertelnym , ciężkim zawiadamia się prokuratora i kuratora oświaty.
  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się inspektora sanitarnego.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przedszkole współpracuje z wieloma podmiotami np.: policja , straż pożarna, sanepid itp.
   
  & 8        Wycieczki
   
  Przedszkole może organizować wycieczki i wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i, możliwości i zainteresowań dzieci.
  Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
  Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów). Wyjątkiem są krótkie piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np.; na pocztę, łąkę , instytucje itp.
  Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, która zatwierdza dyrektor przedszkola.
  Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być tez inna osoba wyznaczona przez dyrektora , która:
  ukończyła kurs kierowników wycieczek,
  posiada uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
   
  Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznając uczestników z zasadami bezpieczeństwa określa zadania opiekunów , zapewnia apteczkę, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki8 lub imprezy.
  Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są w regulaminie wycieczek przedszkolnych.
   
  & 9  Zasady przyprowadzanie i odbierania dziecka z Przedszkola
  Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
   
  Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkola;
  Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego , przygotowują dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu;
  Rodzice składają upoważnienie dotyczące wskazanych osób do odbioru dziecka z Przedszkola;
  Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola tj: przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.
  Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych:
   
  Nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące obawy);
  Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami celu odebrania dziecka z Przedszkola;
  Powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.
  W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
  W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
  W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
  Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieka lekarza i pracownika Przedszkola (nauczyciel, dyrektor).
   
  & 10
  Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
  Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
  Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inna upoważniona przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
  W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
  Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
  W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba , o których mowa w ust.5 , może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
  Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.
   
  & 11
  Odebranie dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie , nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.
  W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust 1. nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
  W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
  Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
  W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres 1/2 godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważniona do odbioru dziecka osobę;
  Jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policje.
  Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
  Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.
   
  & 12
  Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
  Umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp  oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;
  Przeprowadzenie prac remontowych , naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność  dzieci w tychże pomieszczeniach;
  Zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnie dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób.
  Oczyszczenie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;
  Utrzymanie urządzeń higieniczno – sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
  Zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola właściwego oświetlenia , wentylacji i ogrzewania;
  Dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci , do wymagań ergonomii;
  Utrzymanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;
  Wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzonych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
  Zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
  Zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury , co najmniej 18 .O C.
  WYPOSAZENIE Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcja o zasadach jej udzielania;
  Zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
  Zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi , sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
  Respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.
   
                                                  ROZDZIAŁ V
             & 9                    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna   
  Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
  z niepełnosprawności
  problemów emocjonalnych
  z deficytów rozwoju lub trudności w uczeniu się
  z zaburzeń komunikacji językowej
  z choroby przewlekłej
  ze zdarzeń traumatycznych
  szczególnych uzdolnień
  z niepowodzeń edukacyjnych
  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytowa dziecka i jego rodziny
  trudnościami adaptacyjnymi
  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy przez nauczycieli oraz w następujących formach:
  zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia
  zajęcia specjalistyczne:
  korekcyjno – kompensacyjne,
  logopedyczne,
  socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
  porady i konsultacje.
  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola.
  Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Formy pomocy, wymiar godzin oraz zakres udzielania ustala dyrektor przedszkola.
  Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
  Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
  porady
  konsultacje
  warsztaty
  szkolenia
  Zasady udzielania pomocy w przedszkolu:
  Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
  dyrektora
  rodziców dziecka
  nauczyciela
  specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem
  poradni
  pracownika socjalnego
  kuratora sądowego
  Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.
  W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną .
  12.Warunki organizowania WWRD oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących WWRD , a także formy współpracy z rodziną określają odrębne przepisy .
   
  ROZDZIAŁ VI
  & 10        Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie;
  osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;
  rodzice / prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie pełnoletnia osobę przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola- na piśmie przedkładając je nauczycielowi prowadzącemu oddział . Upoważnienie w formie pisemnej zawiera; nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;
  nauczyciel ma osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko lub za pośrednictwem innego  pracownika przedszkola;
  nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej w przypadku , gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , ze nie może on zapewnić bezpieczeństwa( pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
  o każdej odmowie nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola;
  rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola;
  Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych , a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
   
                                                ROZDZIAŁ   VII
       & 11                    Organizacja zajęć dodatkowych
  Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.
  Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym na początku roku szkolnego.
  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
  W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia.
  Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe.
   
                                            ROZDZIAŁ  VIII
       &  12                       Organy przedszkola
  Organami Przedszkola są :
  Dyrektor Przedszkola
  Rada Pedagogiczna
  Rada rodziców
  Rada pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .
      & 13       Dyrektor
  Kompetencje dyrektora przedszkola:
  dyrektor Przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez organ prowadzący ,
  dyrektor Przedszkola kieruje bieżąca działalnością Przedszkola , reprezentuje ja na zewnątrz  , jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji ,
  dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole , poza obiektem ,
  jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
  prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,
  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  wstrzymuje wykonanie uchwal niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działalności przedszkola,
  dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
  może tworzyć za zgoda organu prowadzącego dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu,
  zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych i odpowiada za ich poziom realizacji,
  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i dydaktycznej,
  zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,
  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczna i radą rodziców,
  współpracuje z władzami samorządowymi oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie,
  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej   do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan ,
  przygotowuje  arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi  prowadzącemu ,
  organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym zajęcia wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka ,
  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych ,
  w wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną , a w szczególności :
  zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola ,
  w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola .
      
  & 14      Rada pedagogiczna
  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola .
  W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele pracujący w przedszkolu .
  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola .
  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady .
   Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej  :
  zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola,
  ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
  Podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów.
   
  Rada Pedagogiczna opiniuje :
  projekt planu finansowego Przedszkola ,
  wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli ,
  organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia i rozkład zajęć dodatkowych
  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.
  Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący ,o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
  opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotycząca zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
  opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub powołaniu ze stanowiska kierowniczego,
  przygotowuje projekt statutu przedszkola i uchwala go,
  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora ,
  wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
  rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
  uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne,
  deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
  uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
  Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem .
  W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej .
  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy liczby jej członków .
  Zebrania rady pedagogicznej są  protokołowane .
  Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady .
   Podstawowa formą przekazywania informacji w przedszkolu jest księga zarządzeń , w której informuje się o terminach i tematyce posiedzeń rady pedagogicznej.
  Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .
   
   & 15       Rada Rodziców
  1.Rada rodziców jest organem społecznym w Przedszkolu i stanowi   reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola .
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola .
  3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola .
  4. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców , przynajmniej po jednym rodzicu z każdej grupy .
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola .
  6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców .
  7. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci .
  8. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola .
  9. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci , nauczycieli , rodziców .
  10. Opiniuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania .
  11. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola .
  12. Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
     &  16     Zasady współdziałania organów przedszkola
  Wszystkim organom Przedszkola działającym zgodnie ze swoimi regulaminami pracy , przedszkole zapewnia swobodę działania i podejmowania decyzji poprzez :
  możliwość organizowania wspólnych posiedzeń ,
  prawo do opiniowania i oceniania innych organów przedszkola , prawo do aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola ,
  koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji ,
  wymiana doświadczeń , informacji odbywa się na posiedzeniu rady pedagogicznej , zebrań z rodzicami i zebrań rady rodziców ,
  ważne decyzje i postanowienia podawane są do wiadomości rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń ,
  dyrektor przedszkola informuje rade rodziców i rade pedagogiczna o wynikach ewaluacji zewnętrznej.
   
  & 17       Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola
  Dyrektor przedszkola wnoszone sprawy pomiędzy organami rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
  W przypadku zbieżności opinii poszczególnych organów dotyczących spraw przedszkola o istotnym znaczeniu , dyrektor ma obowiązek zorganizowania wspólnych spotkań mających na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska ,
  W przypadku nie uzgodnienia wspólnego stanowiska przewodniczący ma prawo poinformować o tym organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora ,
  Rodzice maja prawo składać skargi i wnioski dotyczące pracy przedszkola do dyrektora a także prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola za pośrednictwem dyrektora przedszkola .
                                          
      ROZDZIAŁ IX
          & 18     ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA
  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień .
  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 .
  Przedszkole jest wielooddziałowe .
  Szczegółową organizacje nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora .
  Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku , zaopiniowany przez rade pedagogiczną i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.
  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :
  liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów ,
  liczbę pracowników przedszkola w tym stanowisk kierowniczych ,
  gólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
  czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym ,
  liczbę oddziałów,
  liczbę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
   
  Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie :
  programu wychowania przedszkolnego ,
  podstawy programowej opracowanej przez MEN ,
  realizowany program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej i dopuszczony jest przez dyrektora do użytku w przedszkolu,
  Godzina zajęć trwa w przedszkolu 60 minut .
  Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii w wymiarze 1 zajęcia w tygodniu .
  Dzieci nie uczęszczające na religię mają w tym czasie zapewniona opiekę .
  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola.
  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców .
  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele , którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci .
  Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 200.
  W przedszkolu łącznie jest 8  oddziałów . Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec zmianie.
  Nauczyciel planuje pracę z dziećmi wg miesięcznego planu pracy .
  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny  z wyjątkiem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy oraz przerwy zatwierdzonej przez organ prowadzący  projekcie organizacyjnym na wniosek dyrektora.
  Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz.8.00 do 13.00.
  Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i  rady rodziców – 10 godz. dziennie , w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 5 godz.
  Przedszkole czynne jest od godz. 6.30  do  16.30 .
  Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci młodszych , kończących 3 lata do końca  roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjecie dziecka do przedszkola.
  Dziecko, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 8 lat.
   
  & 19 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników.
  Przedszkole prowadzi żywienie o trzech posiłkach dziennie .
  koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców ,
  wysokość opłat ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców i organem prowadzącym.
  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu żywienia za każdy dzień nieobecności ,
  Odpłatność rodziców za przedszkole w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych zgodnie z uchwałą RM nr XXXII/429/13 z dnia 27.08.2013r.  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska jednak w wysokości nieprzekraczającej 1 złoty za każdą godzinę.
  Opłaty wnoszone przez rodziców pobierane są miesięcznie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego i potwierdzone w kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym
  Odpłatność pobierana jest przez intendenta przedszkola.
  Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania odpłatności .
  Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki .
                                            
     ROZDZIAŁ   X
        & 20                    Współpraca przedszkola z rodzicami
   Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
  Rodzice maja prawo do :
  znajomości koncepcji i udziału w jej opracowaniu,
  zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami realizowanymi w danym oddziale,
  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, zachowania i rozwoju,
  uzyskiwania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,
  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu prace pedagogiczna poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,
  planowych i systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału ,
  korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami, w tym :
  zebrań grupowych – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
  konsultacji i rozmów indywidualnie z nauczycielem , dyrektorem – według potrzeb,
  zajęć otwartych – 2 razy w roku,
  form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców takich jak : warsztaty, szkolenia, porady konsultacje nauczycieli i specjalistów,
  uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez,
  festynów rodzinnych.
  włączania się w organizacje życia przedszkolnego,
  życzliwej i przyjaznej atmosfery ,
  współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola oraz budzeniu wzajemnego zaufania.
  Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego dyplom od dyrektora i rady rodziców.
  Przedszkole oczekuje od rodziców ( prawnych opiekunów):
  bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
  terminowego uiszczania opłat,
  przestrzegania ustaleń organizacyjnych ,
  aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
  kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola.
                                        
  ROZDZIAŁ   XI
  & 21          Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego                                      
  Dziecko w wieku 6  – lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne . Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.
  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , a także zapewnić mu regularne uczęszczanie na zajęcia .
  Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły , w obwodzie w którym dziecko mieszka  o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu .
  Forma powiadomienia jest przekazanie  odpowiednim dyrektorom szkół – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego .
  Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny – zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego .
  Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola .
                                                
   & 22 Prawa i obowiązki dzieci
   
  Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka a w szczególności :
  właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,
  pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości w atmosferze szczęścia , miłości i zrozumienia oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego ,
  szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania ,
  wychowania podnoszącego jego kulturę ogólna , obcowania ze sztuką ( teatr , kino , muzeum ) ,
  warunków sprzyjających rozwijaniu jego zdolności , poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej ,
  korzystania z wszelkich możliwości do zabaw i rozrywek ,
  odpowiedniego wyżywienia , mieszkania i opieki lekarskiej ,
  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  partnerskiej rozmowy na każdy temat ,
  akceptacji jego osoby ,
  Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek :
  przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie ,
  sprzątania po zabawie ,
  poszanowania wspólnej własności ,
  poszanowania pracy innych osób ( dzieci i dorosłych ) ,
  przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa ,
  wywiązywania się z przydzielonych zadań .
  Przy respektowaniu praw dziecka przyzwyczajamy do :
  aktywności , twórczości i eksperymentowania ,
  samodzielności w dokonywaniu wyborów , podejmowaniu zadań ,
  działania zespołowego z rówieśnikami i młodszymi kolegami ,
  poznawania swoich możliwości , akceptacji siebie i innych ,
  tolerancji , otwartości wobec innych , bycia z innymi i dla nich pomocnym ,
  przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu .
                                  
  & 23 System motywowania do zachowań pożądanych
   
  W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
  Nagrody :
  pochwała indywidualna
  pochwala wobec grupy
  pochwala przed rodzicami
  dostęp do atrakcyjnej zabawki
  dyplom uznania
  drobne nagrody rzeczowe
  przewodzenie w zabawie
  Nagradzamy za:
  stosowanie ustalonych zasad i umów
  wysiłek włożony w wykonana prace
  wywiązanie się z podjętych obowiązków
  bezinteresowna pomoc innym
  aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
  Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
  Konsekwencje złego zachowania:
  upomnienie słowne indywidualnie
  upomnienie słowne wobec grupy
  odsuniecie od zabawy
  zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
  rozmowa z dyrektorem
  Konsekwencje stosujemy za :
  nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i w przedszkolu
  stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
  zachowania agresywne
  niszczenie wytworów pracy innych
  celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
  & 24            Niebieska Karta
  Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie. Działania odbywają się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty”, co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
  Procedura wszczynana jest w sytuacji , gdy dany pracownik przedszkola w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola.
  dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczna pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie , ze jest dotknięta przemocą,
  Dyrektor przedszkola:
  organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą ;
  diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby , co do której istnieje podejrzenie o przemocy w tym szczególności wobec dzieci;
  udziela kompletnych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcie rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
  & 25    Przypadki w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków
  Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną  może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola , z wyjątkiem dziecka 6 - letniego w następujących przypadkach :
  zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych  a w przypadku dziecka 6 – letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego ,
  nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola ,
  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu ,
  o zamiarze skreślenia dziecka z listy , dyrektor powiadamia rodziców lub opiekunów ,
  od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,
  po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
                                
  NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA
         & 26           Nauczyciele wychowania przedszkolnego
  W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym .
  Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy .
  Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola : wychowawcza , dydaktyczną , opiekuńczą , wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego .
  Zapewniać bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole .
  Przeprowadzać diagnozę przedszkolną wszystkich dzieci z grup i 6 letnich w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji.
  Przygotować do 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole dla dzieci 6- letnich .
   
  Do zakresu zadań nauczyciela należy :
  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków  podczas pobytu w przedszkolu, w czasie spacerów i wycieczek.
  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji ,
  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ,
  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczna , zdrowotną ,
  stwarzanie  warunków wspomagających rozwój dziecka , jego zdolności i zainteresowania ,
  planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie  swoich  kwalifikacji ,
  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetyczny wygląd pomieszczeń ,
  eliminowanie przyczyń niepowodzeń dzieci ,
  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju
  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących ,
  czynny udział w pracach rady pedagogicznej , realizacja jej postanowień i uchwał ,
  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , kulturalnym lub sportowym ,
  realizacja wszystkich zleconych zadań przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki .
  Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  włączenia ich w działalność przedszkola.
  Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.

   
       & 27
  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej jeden nauczyciel ( nauczyciele ) w miarę możliwości opiekuje się oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola .
  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań .
   Nauczyciel współpracuje z PPP i innymi specjalistami w celu :
  Rozpoznawania potrzeb i problemów dziecka ,
  otrzymania fachowej informacji i pomocy ,
  rozwiązania problemów zdrowotnych wychowanka ,
  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci . 
  Nauczyciel wybiera program wychowanie przedszkolnego spośród programów  i przedstawia go dyrektorowi Przedszkola .
  Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego ,
  Wybrany program wychowania przedszkolnego , nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej .
  nauczycielki przedszkola współpracują ze sobą w celu podnoszenia jakości swojej pracy