Regulamin
  Rozdział I Postanowienia ogólne.
   
  § 1
  Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola nr 1, zasady jego funkcjonowania oraz zasady działania stanowisk samodzielnych .
  § 2
  Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej działa na podstawie: Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XXIII/145/04 z dnia 17 września 2004 rok.
   § 3
  Działalność Przedszkola podlega nadzorowi:
  1. Gminy Dąbrowa tarnowska - jako organu prowadzącego,
  2. Kuratorium Oświaty w Krakowie - jako organu nadzorującego.
  § 4
  1. Przedszkole Publiczne nr 1 jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową rozliczaną z budżetu miasta.
  2. Przedszkole jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu.
  3. Kierownikiem Przedszkola jest dyrektor.
  4. Przedszkole mieści się w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jakuba Bojki 4.
   
  Rozdział II Cele i zadania
   
  § 5
  1. Przedszkole jest jednostka budżetową powołaną do wychowania i bezpłatnego nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Przedszkole realizuje cele i zadania w zakresie wychowania, opieki i edukacji określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
  3. Do szczególnych zadań przedszkola należy:
  1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  2. Organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi - odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola,
  3. Przygotowanie dzieci do szkoły,
  4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i opieki,
  5. Realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwal Gminy,
  6. Realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących placówce jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy  i ustawy o systemie oświaty.
  1. Szczegółowe cele i zadania formułuje statut Przedszkola.
  1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 01.09. każdego roku, trwa do 31.08 następnego roku,
  2. Czynne jest od godz. 6.30do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjna,
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 - 6 lat wyjątkowych sytuacjach od 2.5 roku,
  4. Dzieci odprowadza się do godz. 8.30, odbierane powinny być do godz. 16.30,
  5. Dziecko przyprowadza i zabiera z przedszkola osoba dorosła,
  6. Dzieci łączone są w oddziały, ich liczba dostosowana jest do potrzeb środowiska i liczby zgłoszonych dzieci. O podziale dzieci do oddziałów decyduje: wiek, potrzeby rozwojowe dziecka oraz rodzice.
  7. Liczba miejsc w jednym oddziale kształtuje się w granicach 25 dzieci.
  Czas pracy przedszkola
  1. W ciągu roku 10,5 miesiąca
  2. W ciągu dnia 10 godzin (w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej, nie mniej niż 5 godzin).
  3. W ciągu tygodnia 5 dni
  Wyżywienie i zasady uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole.
  Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z trzech posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.
  1. Opłatę obejmująca miesięczny koszt artykułów żywieniowych ponoszą przedstawiciele ustawowi dzieci,
  2. Stawka dzienną ustala dyrektor po wykonaniu kalkulacji w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym,
  3. Opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
  4. Przedstawiciele ustawowi dzieci ponoszą także wydatki związane z utrzymaniem przedszkola „opłata stała" ustalona przez Organ Prowadzący,
  5. „Opłaty stałej" nie pobiera się w okresie przerwy wakacyjnej,
  6. Termin uiszczania „opłaty stałej" i opłaty za żywienie upływa do 15 każdego miesiąca,
   
  Rozdział III Organizacja Przedszkola.

  Organami przedszkola są:
  • Dyrektor Przedszkola
  • Rada pedagogiczna
  • Rada rodziców.
  1. Organizacje pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone przez nauczycieli z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, zatwierdzone na pierwszej radzie pedagogicznej.
  2. Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu na życzenie Rodziców są w całości opłacane przez rodzica. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
  1. Z dziećmi w wieki 3 i 4 lat - 20 minut
  2. Z dziećmi w wieku 5 i 6 lat - 30 minut
  1. Każde dziecko przyjęte do przedszkola obowiązuje regularne uczęszczanie.
  2. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, o których należy powiadomić dyrekcje przedszkola.
  3. W przypadku choroby lub podejrzenia choroby zakaźnej dziecka należy dziecko obowiązkowo zatrzymać w domu a o chorobie powiadomić przedszkole.
  4. Dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolnej na podstawie decyzji dyrektora w przypadku uchylania się rodziców od opłaty za usługi przedszkola przez jeden miesiąc.
  5. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z wychowawcą lub dyrektorem placówki.
  6. Z wszelkimi zastrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działalności przedszkola rodzice winni zwracać się bezpośrednio do Dyrekcji Przedszkola.
   
  § 7
  Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów określa statut Przedszkola, a ponadto:
  1. Dyrektor Przedszkola dokonuje zgodności czynności związanych z prowadzeniem placówki - zgodnie z pełnomocnictwem Rady Gminy oraz wypełnia obowiązki i uprawnienia określone przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  2. Rada Pedagogiczna wypełnia obowiązki statutowe na podstawie regulaminu rady pedagogicznej.
  3. Rada rodziców wypełnia obowiązki statutowe na podstawie regulaminu rady rodziców.
   
  § 8
  Struktura organizacyjna Przedszkola jest następująca:
  1. Dyrektor - kierownictwo Przedszkola,
  2. Personel pedagogiczny - nauczyciele,
  3. Personel administracyjny - intendent,
  4. Personel techniczny - kucharka, pomoc kuchenna, woźna, pomoc nauczycielska, pracownik gospodarczy.
  § 9
  1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi.
  2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez dyrektora.
   
  Rozdział IV Zasady funkcjonowania Przedszkola.
   
  § 10
  Przedszkole działa zgodnie z następującymi zasadami:
  1. praworządności,
  2. służebności wobec społeczeństwa,
  3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
  4. jednoosobowego kierownictwa,
  5. kontroli wewnętrznej,
  6. podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym i administracyjno - obsługowym,
  7. wzajemnego współdziałania.
  8. Pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań przestrzegają przepisów prawa.
  9. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu  pracy i do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji.
   
  § 12
  1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny .
  2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z prawem zamówień publicznych.
   
  § 13
  1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego.
  2. W razie nieobecności dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez niego i zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną
   
   
  Rozdział V Przepisy końcowe.
   
  Realizacje zadań Przedszkola określają:
  1. Roczny plan pracy,
  2. Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych,
  3. Plan nadzoru pedagogicznego,
  4. Tematyka posiedzeń rady pedagogicznej,
  5. Plan finansowy.
  § 14
  Realizacja planów następuje przez indywidualny przydział zadań, a ocena ich wykonania jest zgodna z kryteriami określonymi w statucie Przedszkola , regulaminie pracy , regulaminie wynagradzania i premiowania.
  Wszystkich rodziców i pracowników przedszkola obowiązuje regulamin opracowany przez dyrektora.