Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka
  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24.08.2017 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania. Mają one na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
  W tym celu powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny inni specjaliści.
  1. mgr M. Trela - dyrektor przedszkola
  2. mgr A. Mikuła - logopedia, terapia pedagogiczna
  3. mgr E. Piotrowska - logopedia
  4. mgr I. Wajda - terapia sensoryczna, rehabilitacja
  5. mgr T. Łabędź - rehabilitacja
  6. mgr D. Ryczek - terapia pedagogiczna
  7. mgr D. Gubernat - Mikos - logopedia
  8. mgr A. Kądzielawa - psycholog
  9. mgr A. Janiszewska - Dudek - terapia pedagogiczna
   Do zadań zespołu należy w szczególności:  
  1. ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eleminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.
  2. nawiązanie współpracy z:
   a) przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
   b) podmiotami leczniczymi w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego,
   c) ośrodkiem pomocy społecznej.
  3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej "programem",  z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań sosób prowadzących zajęcia z dzieckiem,
  4. oceniania postępów  oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrdniajacych jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
  5. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
  Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola.
  Zespół szczegółowo dokumentuje dzialania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. numer opinii o potrzebie wszesnego wspomagania rowzoju dziecka oraz date wydania tej opinii,
  3. ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej,komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania.
  4. ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniudziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
  5. informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
   
  Program okresla w szczególności:
  1. sposób realizacji celów ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
  2. wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu,
  3. w zalezności od potrzeb -zakres wspólpracy, o której mowa w punkcie 2  - Zadania zespołu
  4. sposób oceny postępów dziecka.
   
  W obecnym roku szkolnym 2021/22 decyzją Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska zostało objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 19 dzieci.